Навчальний процес

Кафедра здійснює підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) із спеціальностей “Технології цукру та поласахаридів” та «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв».

Студенти кафедри технології цукру і підготовки води навчаються за новими навчальними планами з поглибленою фундаментальною підготовкою. Крім традиційних дисциплін, студенти також вивчають такі дисципліни як основи інформаційних технологій, стандартизацію, сертифікацію та управління якістю харчової продукції. Програмою також передбачено проходження технологічної та переддипломної практик на підприємствах цукрової та крохмалепатокової промисловості, водоканали та інші підприємства по розливу та виробництву води де майбутні спеціалісти мають змогу на практиці перевірити одержані знання.

Викладачами кафедри ведеться значна робота з удосконалення організації навчального процесу, написання навчально-методичної літератури, підвищення якості підготовки фахівців, а саме: читаються лекції, проводяться практичні заняття, лабораторні заняття, консультації. Здійснюється керівництво дипломними проектами, курсовими проектами. Викладачі у студентів приймають заліки, екзамени. Керівництво аспірантами, докторантами на кафедрі здійснюється постійно. Проводиться робота в ДЕК. Здійснюється керівництво практикою студентів, проводиться перевірка контрольних робіт, розрахункових робіт. Проводиться модульний контроль, а також здійснюється керівництво філією кафедри.

Для підготовки кадрів вищої кваліфікації із спеціальності 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння при кафедрі діє аспірантура і докторантура,  в НУХТ працює спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата технічних наук і доктора технічних наук.

Викладачі та студенти кафедри приймають активну участь в факультетських і загальноуніверситетських заходах, що носять виховний характер. Приймають активну участь у факультетських вечорах та вечорах першокурсників.

Активно проводиться робота кураторів-наставників академічних студентських груп, періодично заслуховуються їх звіти на засіданнях кафедри.

Проводяться зустрічі студентів з керівництвом підприємств галузі, проводяться виступи перед студенами провідних фахівців підприємств та організацій.

В навчальній лабораторії та комп’ютерному класі кафедри завжди можна підготуватись до занять.