Наукова діяльність

Кафедра технології цукру та підготовки води є ровесницею НУХТ – їй більше 100 років. За всі роки свого існування вона була провідною кафедрою, флагманом наукових досліджень  галузі цукрового та крохмале-патокового виробництва, виробництва пектину та харчових сиропів. На кафедрі працювали такі видатні вчені-фундатори цукрової галузі як І.А. Кухаренко, П.В. Головін, І.М. Літвак, К.Д. Жура і багато інших. І сьогодні, незважаючи на свій поважний вік, кафедра технології цукру та підготовки води не знижує своєї наукової активності. Відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень університету, а саме: «Удосконалення та розробка нових технологій цукру, природних полісахаридів та підготовки води», значна частина наукової діяльності кафедри зосереджена в таких наукових школах, які традиційно склалися за роки існування кафедри:

– технологія цукрового виробництва і розробка теоретичних основ процесів екстракції сахарози, фізико-хімічних основ очищення соків та кристалізації сахарози, фундаторами якої були: проф. І.А. Кухаренко, член-кор. АН  УРСР П.В. Головін, проф. Г. М. Літвак, проф. К.Д. Жура, проф. Μ.Ο. Архипович, продовжувачі школи проф. Ліпєц А.А., проф. Логвін В.М.;

– технологія крохмале-патокового виробництва і розробка способів одержання глюкози і глюкозних сиропів із крохмалевмісної сировини; вітчизняних технологій одержання харчових сиропів із напівпродуктів цукрового виробництва, модифікованих видів крохмалю, фундатором якої був проф. Архипович Μ.Ο., продовжувачі школи проф. Штангеєва Н.І., проф. Грабовська О.В.;

– інтенсифікація технологічних процесів очищення дифузійного соку на різних стадіях виробництва, їх оптимізація та розроблення ефективних варіантів апаратурного оформлення, фундатором якої є проф. Л.П. Рева;

– теорія і практика отримання пектину і пектиновмісних продуктів, започаткована професорами І.С. Гулим, М.С. Карповичем,  М.П. Купчиком, продовжувачі школи проф. Грабовська О.В., доц. Крапивницька І.О.

Наукова діяльність співробітників кафедри має глибоке підґрунтя і спрямована на проведення фундаментальних та прикладних досліджень в області технології очищення дифузійного соку, використанні нетрадиційних реагентів та нових апаратурних рішень в цукровому виробництві, фізико-хімічних властивостей крохмалю з різних видів сировини, використання пектинових речовин в якості сировини для харчової промисловості, можливості одержання біоетанолу з напівпродуктів цукрового виробництва, вивчення питання водопідготовки харчових виробництв.

Основні напрями наукових досліджень кафедри технології цукру та підготовки води:

Удосконалення технології очищення дифузійного соку на основі застосування нетрадиційних реагентів.

Наукові основи та удосконалення ІІ карбонізації соку у цукровому виробництві.

Розробка способів очищення дифузійного соку із застосуванням хімічних реагентів і флокулянтів.

Розробка ефективного способу проведення процесу основного вапнування та обладнання для його реалізації.

Удосконалення способу гасіння випаленого вапна та підготовка вапняного молока для очищення дифузійного соку.

Удосконалення технологічних процесів кристалізації сахарози.

Удосконалення технології крохмалю, рідких цукропродуктів із крохмалю та їх використання у виробництві харчових продуктів.

Дослідження хімічного складу води для технологічних процесів харчових виробництв та способів очищення стічних вод.

Дослідження структури пектинових речовин та розробка нових видів харчових продуктів на їх основі.

Наукове обґрунтування та розробка способів виробництва цукру та біопалива в умовах цукрового заводу.

Дослідження фізико-хімічних властивостей харчових систем.

 

Наукові розробки співробітників кафедри є вагомим внеском у розвиток харчового комплексу країни. Це – нові харчові продукти з використанням полісахаридів; високоефективне обладнання  для цукрової галузі; екологічно безпечні технології виробництва та підготовки сировини, альтернативні види палива.

Результати наукових досліджень, виконаних викладачами кафедри за останні п‘ять років знайшли широке впровадження на цукрових заводах України, Росії та Білорусії. На 19 цукрових заводах впроваджено спосіб модернізації апаратів І та II сатурації із застосуванням внутрішньої рециркуляції та вставки-карбонізатора, що підвищує ступінь використання СО2. На 5 цукрових заводах впроваджено спосіб інтенсифікації очищення дифузійного соку на попередній дефекації за сумісної дії пароконденсаційної кавітації, та суспензії соку II сатурації (проф. Хомічак Л.М., доц. Петриченко І.Б., проф. Виговський В.Ю., доц. Резніченко Ю. М.).

Проф. Олянська С.П. прийняла участь у розробленні та впровадженні у виробництво схеми очищення дифузійного соку ГК “Техінсервіс” і системи автоматичного управління станцією дефекосатурації. Особливістю цієї схеми є розміщення станції дефекосатурації за межами головного корпусу заводу, використання нового технологічного обладнання ГК “Техінсервіс”: модернізованого дефекатора, сатуратора, дозрівача соку ІІ сатурації. Схема впроваджена у виробництво на Володимир-Волинському, Погребищенському цукрових заводах (Україна), Чернянському та Ізобільненському заводах (Росія), дозволяє зменшити витрати вапняку та умовного палива, підвищити загальний ефект очищення та ступінь використання СО2.

Викладачами кафедри підготовлено та видано монографії: “Высокоэффективная технология очистки сока и получения белково-витаминных концентратов” (проф. Олянська С.П.), “Технології цукропродуктів і цукрозамінників (доц. Клименко Л.С., проф. Штангеєва Н.І.), “Технологія пектину” (доц. Крапивницька І.О.), “Центрифугування цукрових утфелів. Теорія і практика” (проф. Пушанко М.М., доц. Пушанко Н.М. та інші), навчальний посібник “Технологія цукристих речовин. Лабораторний практикум” (проф. Купчик М.П., проф. Рева Л.П. та інші) та підручники “Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру ” (проф. Рева Л.П.), “Загальні технології харчових виробництв” (Хомічак Л.М.).

Лише за останні п’ять років аспірантами кафедри захищено 13 кандидатських дисертацій, викладачами кафедри надруковано 112 статей, отримано 75 патентів України, в тому числі 12 зі студентами.