Положення про кафедру

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет харчових технологій

Навчально-науковий інститут харчових технологій

 

 

 

 

Затверджую

Ректор НУХТ

___________ А.І. Українець

“___”  ________ 2016 р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру “Технології цукру і підготовки води”

Навчально-наукового інституту харчових технологій

Національного університету харчових технологій

 

 

 

Київ НУХ 2016


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Кафедра технології цукру і підготовки води є навчально-науковим структурним підрозділом науково-навчального інституту харчових технологій НУХТ, що забезпечує проведення навчальної, методичної, наукової та виховної роботи.

1.2. Діяльність кафедри підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів, магістрів, а також фахівців вищої кваліфікації.

1.3. Навчальна діяльність кафедри забезпечується державним бюджетом та спеціальними фондами університету.

1.4. Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, які не суперечать діючому законодавству, Статуту університету та направлені на підвищення ефективності підготовки студентів, діяльності кафедри та університету.

1.5. За кафедрою закріпляються майно та приміщення, навчальної А-548 та науково-дослідної А-443 лабораторій, комп’ютерного класу А-547 та кабінети завідувача і викладацька А-347 та науково-навчальної лабораторії підготовки води А-443.

1.6. Кафедру очолює завідувач, який, як правило, має вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук і призначається на посаду у відповідності до “Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є в загальнодержавній власності” та відповідного Положення університету.

Завідувач кафедри здійснює керівництво на принципах єдиновладдя у тісному контакті з трудовим колективом.

1.7. Кафедра повинна мати та вести документацію, яка відображає зміст, організацію та методику здійснення навчально-виховного процесу, обов’язковий перелік якої визначається Інструкцією з діловодства університету.

Усі документи щодо напрямів діяльності кафедри, які здійснюються відповідно до Статуту НУХТ, за дорученням ректора підписуються та подаються завідувачем кафедри.

1.8. Робота кафедри здійснюється у відповідності до перспективних та щорічних планів, які охоплюють навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну та інші види робіт. Плани затверджуються директором інституту.

Обговорення ходу виконання цих планів та інших питань діяльності кафедри проводиться на засіданнях кафедри під головуванням завідувача та за участю науково-педагогічного складу. Засідання кафедри проводяться двічі на місяць.

При вирішенні кадрових питань у засіданнях кафедри беруть участь всі штатні викладачі та наукові співробітники кафедри.

Засідання кафедри, на яких розглядаються питання стосовно звітування та призначення завідувача кафедри, проводяться під головуванням директора інституту.

1.9. Викладачі, докторанти, аспіранти, наукові співробітники та навчально-допоміжний склад можуть залучатися відповідно до викладацької та науково-дослідної роботи за сумісництвом згідно з діючим законодавством.

1.10. Атестація кафедри здійснюється на основі експертного висновку Вченої Ради університету або вищих керівних органів згідно з діючим положенням.

Кафедра створюється у складі не менше п’яти викладачів, ліквідується, змінює профіль діяльності та назву за рішенням Вченої Ради університету, яке затверджується наказом ректора університету.

1.11. Кафедра у своїй роботі керується “Положенням про кафедру науково-навчального інституту харчових технологій НУХТ”, діючими навчальними та робочими планами, навчальними програмами, інструкціями, положеннями, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки, що регламентують навчальну, методичну, наукову та виховну роботу, рішеннями вчених рад університету та інституту, розкладом занять, наказами ректора.


  1. ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

 

2.1. Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної і навчально-методичної роботи із закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень відповідно до профілю кафедри, підготовки науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

2.2. Вся робота кафедри підпорядковується задачі підготовки фахівців, які володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками, мають високу професійну кваліфікацію та активну життєву позицію.

 

  1. СТРУКТУРА КАФЕДРИ

 

3.1. Кафедра технології цукру і підготовки води входить до складу науково-навчального інституту харчових технологій Національного університету харчових технологій.

3.2. Структура, кількісний та якісний склад кафедри залежать від встановленого в університеті співвідношення “викладач – кількість студентів”, обсягу та характеру навчального навантаження, які визначаються навчальними планами підготовки фахівців, а також характеру та обсягу наукової роботи.

3.3. До складу кафедри входять професорсько-викладацький склад (завідувач кафедри, професори, доценти), аспіранти, навчально-допоміжний персонал (завідувач навчальної лабораторії, провідний інженер комп’ютерного класу кафедри, інженери, старші лаборанти, лаборанти).

3.4. Кафедра має комп’ютерний клас, навчальну лабораторію, науково-навчальну лабораторію підготовки води, які забезпечують навчальний процес.

3.5 Кафедра складає проект зі штатного розпису в межах наявного педагогічного навантаження навчального року, який затверджується ректором (проректором) університету на кожний навчальний рік.

3.6. Заміщення посад професорсько-викладацького складу здійснюється  на конкурсній основі у відповідності до “Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є в загальнодержавній власності” та відповідного положення університету.

 

 

  1. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ

 

4.1. Проведення у відповідності до навчальних планів усіх форм навчання (денної, заочної, другої вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів), навчальних занять (лекційних, практичних, семінарських, лабораторних, керівництво дипломним та курсовим проектуванням, виконанням магістерських кваліфікаційних робіт, навчальними та виробничими практиками, самостійною роботою студентів тощо), консультацій, іспитів, заліків і керівництво роботою аспірантів.

4.2. Розроблення навчальних та робочих навчальних програм дисциплін кафедри.

4.3. Розроблення освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм бакалаврів, магістрів і на їх основі навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей та спеціалізацій.

4.4. Безперервне удосконалення якості викладання: підвищення рівня лекцій як провідної форми навчання, активізація практичних, семінарських, лабораторних занять як ефективних форм закріплення знань, прищеплення необхідних умінь та навиків, розвитку творчих здібностей студентів, у тому числі шляхом впровадження активних методів навчання: ділових та ролевих ігор, ситуаційних задач тощо.

4.5. Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій та іншого навчально-методичного забезпечення і методичних розробок (рекомендацій) з дисциплін кафедри, що передбачають використання найбільш доцільних форм та методів викладання, раціональне поєднання методичних прийомів, ефективне використання сучасної навчальної техніки та лабораторного обладнання.

4.6. Розробка та використання технічних засобів і нових технологій навчання, включаючи ПЕОМ та ін.

4.7. Постійний контроль якості навчання студентів з дисциплін кафедри, аналіз результатів міжсесійного контролю та семестрових екзаменаційних сесій, організація та контроль самостійної роботи студентів, надання їм систематичної допомоги у вивченні навчальних дисциплін.

4.8. Підбір, підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; організація та контроль навчання докторантів, аспірантів, здобувачів, стажистів; вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи кращих викладачів; надання допомоги молодим викладачам в опануванні педагогічною майстерністю. Розгляд дисертацій, які висуваються до захисту членами кафедри або (за дорученням керівництва університету) іншими здобувачами.

4.9. Проведення роботи з розширення та зміцнення зв’язків з виробництвом.

4.9.1. Розвиток співробітництва з підприємствами, установами та організаціями з питань підготовки спеціалістів, спрямованого на оволодіння студентами професійними навичками, передовими методами організації праці та управління, придбання досвіду громадської та організаторської діяльності. Надання допомоги виробництву шляхом виконання наукових досліджень на основі госпрозрахункових договорів, договорів на передачу результатів науково-дослідної роботи та договорів про співпрацю.

4.9.2. Організація виступів керівників та провідних фахівців підприємств, установ та організацій перед студентами та професорсько-викладацьким складом кафедри; залучення до педагогічної діяльності на кафедрі провідних вчених та керівників виробництва.

4.9.3. Участь в роботі університету з підвищення кваліфікації фахівців відповідних галузей народного господарства, а також надання допомоги відповідним міністерствам, відомствам у проведенні цієї роботи.

4.9.4. Пропаганда наукових знань шляхом участі професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри в роботі науково-технічних товариств, семінарів, конференцій, тощо.

4.10. Організація та проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, студентських гуртків тощо.

4.11.Участь у науково-дослідній роботі університету:

4.11.І. Проведення держбюджетних, договірних, кафедральних та інших наукових досліджень з найважливіших фундаментальних, соціально-економічних та науково-технічних проблем по профілю кафедри, проблем педагогіки вищої школи у тісному зв’язку з завданнями щодо підвищення якості підготовки фахівців.

4.11.2. Обговорення виконаних науково-дослідних робіт та підготовка рекомендацій до їх опублікування, участь у впровадженні результатів наукових досліджень у практику.

4.11.3. Організація науково-дослідної роботи студентів в позанавчальний термін, залучення студентів до виконання робіт з договірної та бюджетної тематики кафедри.

4.12. Здійснення в установленому порядку співробітництва з відповідними кафедрами інших вищих навчальних закладів, з кафедрами зарубіжних ВНЗ з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи, а також з зарубіжними науково-дослідними організаціями по профілю кафедри.

4.13. Забезпечення підготовки по профілю кафедри спеціалістів для зарубіжних держав шляхом навчання студентів, аспірантів, докторантів, магістрантів, стажистів.

4.14. Організація та проведення професійно-орієнтовної роботи серед молоді; участь у розробці агітаційних та методичних матеріалів і посібників для проведення роботи по професійній орієнтації серед молоді.

4.15. Забезпечення постійного удосконалення рекламних матеріалів кафедри та змісту WEB-сторінки в системі Internet українською, англійською, російською мовами.

 

  1. ПРАВА КАФЕДРИ

 

Права кафедри проявляються та реалізуються через права її завідувача. Завідувач кафедри має право:

5.1. Приймати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління університету, де обговорюються та вирішуються питання діяльності кафедри.

5.2. Затверджувати календарні плани роботи кафедри, індивідуальні плани роботи викладачів та робочі плани викладання навчальних дисциплін, екзаменаційні білети. Індивідуальні плани роботи завідувача кафедри затверджує директор інституту.

5.3. Розподіляти педагогічне навантаження та функціональні обов’язки між працівниками кафедри, контролювати своєчасність та якість їх виконання; контролювати всі форми навчальних занять та наукових досліджень, які проводяться на кафедрі.

5.4. Пропонувати кандидатури на вакантні посади, представляти ректору в установленому порядку пропозиції щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення працівників кафедри, їх морального та матеріального заохочення, а також для заходів дисциплінарного впливу.

5.5. Вирішувати питання зі структурними підрозділами та службами університету щодо заходів, які б забезпечували колективу кафедри необхідні умови для успішного проведення навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи.

5.6. Вносити на розгляд ректора та проректорів за напрямками діяльності пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу та наукових досліджень в університеті.

5.7. Вимагати від викладачів та співробітників дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, раціонального використання матеріалів, приладів та обладнання в навчальній та науковій роботі.

 

  1. СПІВПРАЦЯ 3 ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

ІНСТИТУТУ ТА УНІВЕРСИТЕТУ

 

6.1. З іншими кафедрами: у відповідності з виявленням та реалізацією міжпредметних логічних зв’язків, обміном досвіду, спільними науковими дослідженнями, конференціями, проведенням спільних виховних та культурно-масових заходів із студентами.

6.2. З керівництвом інституту, директором інституту: у відповідності з плануванням та організацією навчально-виховного процесу зі спеціальностей інституту і науково-дослідної роботи, участю викладачів кафедри у проведенні усіх заходів із студентами, що проводяться в інституті, підзвітністю кафедри з усіх напрямків роботи директорату інституту.

6.3. З навчально-методичним управлінням, науково-дослідною частиною, адміністративно-господарською частиною, науково-технічною бібліотекою, планово-фінансовим відділом, бухгалтерією, відділом матеріально-технічного забезпечення та іншими службами: у відповідності з виконанням покладених на колектив кафедри функцій.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 

Відповідальність кафедри реалізується через відповідальність її співробітників: завідувача, викладачів, навчально-допоміжного персоналу, докторантів та аспірантів. При цьому відповідальність кожного працівника є індивідуальною в залежності від покладених на нього обов’язків та функцій.

7.1. Завідувач кафедри несе особисту відповідальність за діяльність кафедри в цілому, за якість підготовки фахівців, рівень організації та проведення навчальної, навчально-методичної, наукової та виховної роботи, за створення здорової, творчої обстановки в колективі кафедри, підвищення кваліфікації співробітників кафедри, дотримання штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, ефективне та раціональне використання закріплених за кафедрою обладнання, майна і приміщень та їх збереження.

7.2. За невиконання покладених на завідувача кафедри обов’язків та невикористання наданих прав до нього застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу згідно трудового законодавства.

7.3. Відповідальність викладачів, навчально-допоміжного персоналу, докторантів та аспірантів визначається діючим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету та їх посадовими інструкціями.

7.4. Кафедра несе відповідальність за якість підготовки фахівців.

 

  1. ФУНКЦІЇ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

ТЕХНОЛОГІЇ ЦУКРУ І ПІДГОТОВКИ ВОДИ

 

8.1. Організація та проведення робіт з ліцензування та акредитації освітнього ступеня  бакалавр зі спеціальності 181 “Харчові технології” і спеціалізацій за освітнім ступенем “Магістр” “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовка харчових виробництв”.

8.2. Вивчення потреби підприємств, організацій та установ у фахівцях зі спеціальності 181 “Харчові технології“ зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовка харчових виробництв”, з яких кафедра є випусковою.

8.3. Розробка, узгодження та подання для затвердження паспортів спеціалізацій.

8.4. Розробка та щорічне коригування робочих навчальних планів ступеневої підготовки іа спеціальності 181 “Харчові технології” та спеціалізаціями “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовка харчових виробництв”.

8.5. Розробка програм державних іспитів за освтнім ступенем бакалаврів та магістрів.

8.6. Розробка методичних матеріалів з організації та проведення державних та кваліфікаційних іспитів випускників освітнього ступеня “Бакалавр” та “Магістр” відповідно до діючих Стандартів освіти за фахом.

8.7. Розробка методичних матеріалів з організації та проведення захисту магістерських кваліфікаційних робіт.

8.8. Підготовка, організація та проведення державних та кваліфікаційних іспитів випускників освітнього ступеня “Бакалавр”, проведення захисту дипломних робіт випускників освітнього ступеня “Бакалавр”, відповідно до діючих Стандартів освіти.

8.9. Підготовка, організація та проведення державних іспитів та проведення захисту магістерських кваліфікаційних робіт випускників освітнього ступеня “Магістр” відповідно до діючих Стандартів освіти.

8.10. Узгодження програм усіх навчальних дисциплін зі спеціальності 181 “Харчові технології” та спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

8.11. Участь у проведенні роботи з професійної орієнтації молоді зі спеціальності 181 “Харчові технології” за спеціалізаціями “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”. Участь у роботі приймальної комісії з прийому до університету за держбюджетною та контрактною формами фінансування навчання.

8.12. Аналіз якості викладання усіх навчальних дисциплін спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

8.13. Контроль та аналіз відвідування навчальних занять, поточної та семестрової успішності студентів спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”, розробка пропозицій щодо їх поліпшення та подальшого навчання студентів, в тому числі переведення  на наступний курс та до наступного ступеню навчання.

8.14. Організація, проведення та методичне забезпечення усіх видів навчальних, виробничих, переддипломних практик студентів спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

8.15. Розробка та реалізація комплексу заходів щодо підсилення професійної підготовленості студентів; координація роботи з підсилення професійної спрямованості викладання фундаментальних та спеціальних навчальних дисциплін спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

8.16. Розробка пропозицій щодо поліпшення підготовки випускників освітнього ступеня “Бакалавр” та “Магістр”.

8.17. Представлення університету на різних зібраннях з питань підготовки випускників спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробницт”.

8.18. Участь в організації та проведенні розподілу випускників, надання методичної допомоги підприємствам в організації їх стажування. Вивчення питань, пов’язаних з адаптацією молодих фахівців до умов функціонування підприємств, їх професійним ростом.

8.19. Організація зв’язків з випускниками з метою вивчення якості їх практичної підготовки та розробки заходів щодо поліпшення підготовки фахівців зі спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

8.20. Розробка тематики дипломного проектування, участь у підборі керівників ДЕК та в організації роботи державних екзаменаційних комісій, рецензування та захисту дипломних робіт, магістерських атестаційних робіт.

8.21. Організація та проведення самоатестації кафедри спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

8.22. Організація виконання студентами комплексних кваліфікаційних робіт з навчальних дисциплін спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

8.23. Розвиток співпраці з підприємствами зі спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

8.24. Організація виступів керівного складу та провідних фахівців підприємств, установ і організацій перед студентами та професорсько-викладацьким складом; залучення до педагогічної діяльності провідних вчених та практичних працівників галузі, для потреб якої здійснюється підготовка зі спеціальності 181 “Харчові технології” зі спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”.

8.25. Забезпечення результативної діяльності наставників студентських груп. За їх безпосередньою участю кафедра здійснює наступне:

8.25.1 Контролює виконання навчального плану студентами спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв” і вносить пропозиції завідувачу кафедри щодо застосування усіх форм виховної роботи ефективного впливу на покращення відношення студента до навчального процесу (листи батькам, індивідуальні бесіди, інформування іноземних посольств, запрошення на засідання кафедри тощо).

8.25.2 Забезпечує чіткий контроль за ліквідацією у встановлені терміни академічних заборгованостей студентів спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”, що навчаються за держзамовленням і за контрактом, та підготовкою питань на засідання кафедри про прийняття адміністративних рішень, включаючи повторне навчання в наступному році і відрахування.

8.25.3 Організовує роботу щодо працевлаштування випускників спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів” та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв” і забезпечує відповідну звітність.

8.25.4 Організовує роботу зі студентами спеціалізацій “Технології цукру та полісахаридів“ та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв” шляхом впровадження самоорганізації в студентських колективах;

8.26. Організовує та контролює індивідуальну роботу викладачів кафедри зі студентами в гуртожитку, особливу увагу приділяючи іноземним студентам.

8.27. Планує, забезпечує (за участю усіх викладачів кафедри і навчально-допоміжного персоналу) організацію рекламної компанії та набору студентів очної та заочної форми навчання на спеціалізації.

8.28. Забезпечує оперативність, грамотність, професійність та повноту діловодства на кафедрі “Технології цукру і підготовки води” (плани, звіти, відомості, архів, зберігання та своєчасність списання матеріалів, протоколи, накази, розпорядження тощо).

 

Підпис Прізвище, ім’я,

по-батькові

Посада Дата
Розробник Кочубей-Литвиненко О.В. Директор Нав-чально-науко-вого інституту харчових технологій
Узгоджено Арсеньєва Л.Ю. Проректор з

науково-педаго-гічної та виховної роботи

Узгоджено Беседа С.Д. Начальник

відділу кадрів

Узгоджено Виговський В.Ю. Начальник

навчально-методичного управління

Узгоджено Зарва Н.Л. Начальник

юридичного

відділу